skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Antiretroviral therapy to prevent HIV transmission in serodiscordant couples in China (2003–11): a national observational cohort study

Jia, Zhongwei ; Mao, Yurong ; Zhang, Fujie ; Ruan, Yuhua ; Ma, Ye ; Li, Jian ; Guo, Wei ; Liu, Enwu ; Dou, Zhihui ; Zhao, Yan ; Wang, Lu ; Li, Qianqian ; Xie, Peiyan ; Tang, Houlin ; Han, Jing ; Jin, Xia ; Xu, Juan ; Xiong, Ran ; Zhao, Decai ; Li, Ping ; Wang, Xia ; Wang, Liyan ; Qing, Qianqian ; Ding, Zhengwei ; Chen, Ray Y ; Liu, Zhongfu ; Shao, Yiming

The Lancet, 05 October 2013, Vol.382(9899), pp.1195-1203 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61898-4

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...