skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effectiveness of a large-scale distribution programme of free nicotine patches: a prospective evaluation

Miller, Nancy ; Frieden, Thomas R ; Liu, Sze Yan ; Matte, Thomas D ; Mostashari, Farzad ; Deitcher, Deborah R ; Cummings, K Michael ; Chang, Christina ; Bauer, Ursula ; Bassett, Mary T

The Lancet, 28 May 2005, Vol.365(9474), pp.1849-1854 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736 ; E-ISSN: 1474-547X ; DOI: 10.1016/S0140-6736(05)66615-9

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...