skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Reversal of life-threatening, drug-related potassium-channel syndrome by glibenclamide

Singer, Mervyn ; Coluzzi, Flaminia ; O' Brien, Alastair ; Clapp, Lucie H.

The Lancet, May 28, 2005, Vol.365(9474), p.1873(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0140-6736

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...