skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Complex pattern formation in the polyacrylamide-methylene blue-oxygen reaction

Steinbock, Oliver ; Kasper, Eric ; Muller, Stefan C.

Journal of Physical Chemistry A, May 6, 1999, Vol.103(18), p.3442(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1089-5639

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...