skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Determination of heat capacity and enthalpies of phase transitions of ammonium, sodium and potassium tetrafluoroborates

Petrov, G.S ; Volodkovich, L.M ; Vecher, R.A ; Vecher, A.A

Thermochimica Acta, 1985, Vol.87, pp.381-383 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-6031 ; E-ISSN: 1872-762X ; DOI: 10.1016/0040-6031(85)85362-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...