skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The amino acid sequence of Clostridium pasteurianum ferredoxin

Tanaka, M ; Nakashima, T ; Benson, A ; Mower, H F ; Yasunobu, K T

Biochemical and biophysical research communications, 27 July 1964, Vol.16(5), pp.422-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0006-291X ; PMID: 5871829 Version:1

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...