skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Combination propranolol and bepridil therapy in stable angina pectoris

Frishman, William H ; Charlap, Shlomo ; Farnham, D.John ; Sawin, Henry S ; Michelson, Eric L ; Crawford, Michael H ; Dibianco, Robert ; Kostis, John B ; Zellner, Stephen R ; Michie, David D ; Katz, Richard J ; Mohiuddin, Syed M ; Thadani, Udho

The American Journal of Cardiology, 1985, Vol.55(7), pp.C43-C49 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9149 ; E-ISSN: 1879-1913 ; DOI: 10.1016/0002-9149(85)90805-7

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...