skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Book Review

Travers, Max

International Journal of the Sociology of Law, June 2001, Vol.29(2), pp.200-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0194-6595 ; E-ISSN: 1095-9262 ; DOI: 10.1006/ijsl.2000.0141

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...