skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Preoperative oral carbohydrate nutrition: an update

Nygren, J ; Thorell, A ; Ljungqvist, O

Current opinion in clinical nutrition and metabolic care, July 2001, Vol.4(4), pp.255-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1363-1950 ; PMID: 11458017 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...