skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cyclic Deformation and Fatigue of Metals

Bílý, M.;; Bílý, M. (editor)

Materials Science Monographs, vol.78

ISBN: 0444987908 ; ISBN: 9780444987907

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...