skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Liquid metal corrosion in nuclear reactor and accelerator driven systems-10

Gnanasekaran, T. ; Dayal, R.K. ; Raj, Baldev

Nuclear corrosion science and engineering, Chapter 10, pp.301-328

ISBN: 978-1-84569-765-5 ; ISBN: 978-0-85709-534-3 ; DOI: 10.1533/9780857095343.3.301

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...