skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Chapter 6 - Toxic Metals in Food

Fowler, Bruce A. ; Alexander, Jan ; Oskarsson, Agneta

Handbook on the Toxicology of Metals, Chapter 6, pp.123-140

ISBN: 978-0-444-59453-2 ; ISBN: 978-0-12-397339-9 ; DOI: 10.1016/B978-0-444-59453-2.00006-8

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...