skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Robotics in Medicine

Dario, Paolo ; Guglielmelli, Eugenio ; Allotta, Benedetto

Intelligent Robots and Systems, pp.691-719

ISBN: 978-0-444-82250-5 ; ISBN: 978-0-08-053485-5 ; ISBN: 978-0-444-54093-5 ; DOI: 10.1016/B978-044482250-5/50047-5

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...