skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Transcription Factors in Sertoli Cells-Chapter 15

Chaudhary, Jaideep ; Skinner, Michael K.

Sertoli Cell Biology, Chapter 15, pp.251-280

ISBN: 978-0-12-647751-1 ; DOI: 10.1016/B978-012647751-1/50016-7

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...