skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Discovery of New Macrolides-Chapter 1

Shiomi, Kazuro ; Ōmura, Satoshi

Macrolide Antibiotics, Chapter 1, pp.1-56

ISBN: 978-0-12-526451-8 ; DOI: 10.1016/B978-012526451-8/50002-3

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...