skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Opportunities in the merger and acquisition aftermarket-8:squeezing out and selling out

Elst, Christoph Van der ; Steen, Lientje Van den

Corporate Governance and Regulatory Impact on Mergers and Acquisitions, Chapter 8, pp.191-242

ISBN: 978-0-12-374142-4 ; DOI: 10.1016/B978-012374142-4.50010-5

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...