skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Routers for the Cloud: Can the Internet Achieve 5-Nines Availability?

Agapi, Andrei ; Birman, Ken ; Broberg, Robert M. ; Cotton, Chase ; Kielmann, Thilo ; Millnert, Martin ; Payne, Rick ; Surton, Robert ; Renesse, Robbert van

IEEE Internet Computing, 09/2011, Vol.15(5), pp.72-77 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1089-7801 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MIC.2011.122

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...