skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human Dimensions of Corpora Comparison: An Analysis of Kilgarriff's (2001) Approach

Parsons, Kathryn ; Mccormac, Agata ; Butavicius, Marcus; Defence Science And Technology Organisation Edinburgh (Australia) Command Control Communications And Intelligence Div (Corporate Author)

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...