skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spatial user interfaces for large-scale projector-based augmented reality

Marner, Michael R ; Smith, Ross T ; Walsh, James A ; Thomas, Bruce H

IEEE computer graphics and applications, 2014, Vol.34(6), pp.74-82 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-1756 ; PMID: 25388234 Version:1 ; DOI: 10.1109/MCG.2014.117

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...