skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Pooled Data Analysis to Determine the Relationship between Selected Metals and Arsenic Bioavailability in Soil

Kaihong Yan ; Ravi Naidu ; Yanju Liu ; Ayanka Wijayawardena ; Luchun Duan ; Zhaomin Dong

International Journal of Environmental Research and Public Health, 01 April 2018, Vol.15(5), p.888 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1660-4601 ; DOI: 10.3390/ijerph15050888

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...