skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Epidermal studies of three species of Vernonia Schreb. in Southern Nigeria

Catherine Ijeoma Kemka-Evans ; Bosa Okoli ; Chib Uike Nwachukwu

Biodiversitas, 01 October 2014, Vol.15(2), pp.137-141

ISSN: 1412-033X ; E-ISSN: 2085-4722 ; DOI: 10.13057/biodiv/d150204

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...