skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

P‐11.15: The Influence of chiral dopant on the Rewriting Speed of Optically Driving Liquid Crystal Display

Sang, J. X. ; Sun, J. T. ; Liu, Y. ; Zhang, Y. H.

SID Symposium Digest of Technical Papers, September 2019, Vol.50, pp.948-948 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0097-966X ; E-ISSN: 2168-0159 ; DOI: 10.1002/sdtp.13702

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...