skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Institutional persuasion to support minority rights in Russia

Javeline, Debra ; Baird, Vanessa A.

Demokratizatsiya, Wntr, 2013, Vol.21(1), p.33(26) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1074-6846

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...