skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Scalar Field Dark Matter Model and Its Role in the Large-Scale Structure Formation in the Universe

Mario A. Rodríguez-Meza

Advances in Astronomy, 01 January 2012, Vol.2012 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-7969 ; E-ISSN: 1687-7977 ; DOI: 10.1155/2012/509682

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...