skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A teoria sociológica e os novos desafios para a pesquisa

Liedke Elida Rubini

Sociologias, 01 January 2003, Issue 9, pp.14-18 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1517-4522

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...