skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Ergonomic Evaluation of Vibrations of a Rototiller with New Blade

H Gholami ; D Kalantari ; M Rajabi Vandechli

Journal of Agricultural Machinery, 01 October 2017, Vol.7(2), pp.491-502 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2228-6829 ; E-ISSN: 2423-3943 ; DOI: 10.22067/jam.v7i2.56061

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...