skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Modelos mentales de estudiantes de educación secundaria sobre la transformación de la leche en yogur

Verónica Muñoz-Campos ; Antonio Joaquín Franco-Mariscal ; Ángel Blanco-López

Revista Eureka sobre enseñanza y divulgación de las ciencias, 01 January 2018, Vol.15(2), pp.210601-210620 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1697-011X

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...