skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

20(S)-Ginsenoside Rg3 Promotes Senescence And Apoptosis In Gallbladder Cancer Cells Via The P53 Pathway [Corrigendum]

Zhang F ; Li M ; Wu X ; Hu Y ; Cao Y ; Wang X ; Xiang S ; Li H ; Jiang L ; Tan Z ; Lu W ; Weng H ; Shu Y ; Gong W ; Zhang Y ; Shi W ; Dong P ; Gu J ; Liu Y

Drug Design, Development and Therapy, 01 October 2019, Vol.13, pp.3527-3528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1177-8881 ; E-ISSN: 1177-8881

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...