skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

In vitro gastrointestinal mobilization and oral bioaccessibility of PAHs in contrasting soils and associated cancer risks: Focus on PAH nonextractable residues

Anthony C. Umeh ; Luchun Duan ; Ravi Naidu ; Monica Esposito ; Kirk T. Semple

Environment International, 01 December 2019, Vol.133 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4120 ; E-ISSN: 1873-6750

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...