skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Chipster: user-friendly analysis software for microarray and other high-throughput data

Scheinin Ilari ; Gentile Massimiliano ; Klemelä Petri ; Hupponen Taavi ; Tuimala Jarno T ; Kallio M Aleksi ; Koski Mikko ; Käki Janne ; Korpelainen Eija I

BMC Genomics, 01 October 2011, Vol.12(1), p.507 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2164 ; E-ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-12-507

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...