skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lead bioremoval by Bacillus spp. Isolated from industrial wastewater

Baghdad Science Journal

Baghdad Science Journal, 01 March 2011, Vol.8(1)

ISSN: 2078-8665 ; E-ISSN: 2411-7986 ; DOI: 10.21123/bsj.8.1.539-546

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...