skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Subrata K. Mitra, Michael Liebig. Kautilya’s Arthashastra: An Intellectual Portrait. The Classical Roots of Modern Politics in India. Nomos, 2016. 469 p

Article Editorial ; Статья Редакционная;

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 May 2017, Vol.8(2), pp.172-172 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...