skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Investigation of the Librarians’ Mental Model Completeness Scale of the Icons in the Circulation and Cataloging Modules of Azarakhsh, Simorgh and Nika Digital Library Applications

Sanaz Rahrovani ; Mahdieh Mirzabeigi ; Javad Abbaspour

Iranian Journal of Information Processing & Management, 01 December 2016, Vol.32(1), pp.251-274 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2251-8223 ; E-ISSN: 2251-8231

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...