skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rede de movimentos sociais: um breve estudo sobre o modelo de gestão da Rede Agroecológica EcoVida

Juliana de Jesus Grigoli

Em Tese, 01 December 2012, Vol.9(2), pp.47-61 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1806-5023 ; DOI: 10.5007/1806-5023.2012v9n2p47

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...