skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

AphanoDB: a genomic resource for Aphanomyces pathogens

Wincker Patrick ; Couloux Arnaud ; San Clemente Hélène ; Mathé Catherine ; Gaulin Elodie ; Madoui Mohammed-Amine ; Dumas Bernard

BMC Genomics, 01 December 2007, Vol.8(1), p.471 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2164 ; E-ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-8-471

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...