skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Rôle de l'intensité d'une sélection artificielle en présence de gènes a effet individuel important ou non. II. – Sélection par familles, modèle déterministe

Mérat P

Genetics Selection Evolution, 01 October 1970, Vol.2(4), pp.429-447 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0999-193X ; E-ISSN: 1297-9686 ; DOI: 10.1186/1297-9686-2-4-429

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...