skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Crowd-Based Intelligence Approach for Measurable Security, Privacy, and Dependability in Internet of Automated Vehicles with Vehicular Fog

Ashish Rauniyar ; Desta Haileselassie Hagos ; Manish Shrestha

Mobile Information Systems, 01 January 2018, Vol.2018 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1574-017X ; E-ISSN: 1875-905X ; DOI: 10.1155/2018/7905960

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...