skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

تجربة الإدارة الالكترونية في الجزائر بين مقتضيات الشفافية وتجويد الخدمة،وإشكالية التخلص من منطق التسيير التقليدي

محمد بن اعراب

مجلة الآداب و العلوم الإجتماعية

ISSN: 1112-4776 ; E-ISSN: 1112-4776

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...