skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bioremediation of Nickel and Lead contaminated soil by Vica faba L. plant and AM fungi Glomus mosseae

Baghdad Science Journal

Baghdad Science Journal, 01 June 2015, Vol.12(2)

ISSN: 2078-8665 ; E-ISSN: 2411-7986 ; DOI: 10.21123/bsj.12.2.260-265

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...