skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Visualization of information: a proposal to improve the search and access to digital resources in repositories

Gaona García, P. A ; Sánchez-Alonso ; Montenegro Marín, C. E

Ingeniería e Investigación, 01 January 2014, Vol.34(1), pp.83-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120-5609 ; DOI: 10.15446/ing.investig.v34n1.39449

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...