skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

T follicular helper cells mediate expansion of regulatory B cells via IL-21 in Lupus-prone MRL/lpr mice

Xue Yang ; Ji Yang ; Yiwei Chu ; Jiucun Wang ; Ming Guan ; Xiaoxia Zhu ; Yu Xue ; Hejian Zou

PLoS ONE, 01 January 2013, Vol.8(4), p.e62855 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0062855

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...