skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Application of GIS in Strategic Medical Research for Disease Prevention

Abdollah Safe ; Masoumeh Rashidi ; Reza Rouzbahani ; Naghmeh Sadat Dehdashti ; Parinaz Poursafa ; Farahnaz Rezaei

مجله دانشکده پزشکی اصفهان, 01 January 2012, Vol.29(164), pp.2087-2093 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1027-7595 ; E-ISSN: 1735-854X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...