skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Musicians have better memory than nonmusicians: A meta-analysis

Francesca Talamini ; Gianmarco Altoè ; Barbara Carretti ; Massimo Grassi

PLoS ONE, 01 January 2017, Vol.12(10), p.e0186773 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0186773

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...