skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Alexei D. Voskressenski (ed.). Is Non-Western Democracy Possible? A Russian Perspective. Singapore: World Scientific, 2017. 787 p

Article Editorial ; Статья Редакционная;

Sravnitelʹnaâ Politika, 01 May 2017, Vol.8(2), pp.174-174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2221-3279 ; E-ISSN: 2412-4990

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...