skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Corporativismo à brasileira: entre o autoritarismo e a democracia = Brazilian corporatism: between authoritarianism and democracy = Corporativismo brasileño: entre autoritarismo y democracia

Lobo, Valéria Marques

Estudos Ibero Americanos, 01 January 2016, Vol.42(2), pp.527-552

ISSN: 0101-4064 ; E-ISSN: 1980-864X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...