skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of milrinone on cardiac functions in patients undergoing coronary artery bypass graft: a meta-analysis of randomized clinical trials

You Z ; Huang L ; Cheng X ; Wu Q ; Jiang X ; Wu Y

Drug Design, Development and Therapy, 01 December 2015, Vol.2016(Issue 1), pp.53-58 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1177-8881 ; E-ISSN: 1177-8881

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...