skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Protein abundances can distinguish between naturally-occurring and laboratory strains of Yersinia pestis, the causative agent of plague

Eric D Merkley ; Landon H Sego ; Andy Lin ; Owen P Leiser ; Brooke L Deatherage Kaiser ; Joshua N Adkins ; Paul S Keim ; David M Wagner ; Helen W Kreuzer

PLoS ONE, 01 January 2017, Vol.12(8), p.e0183478 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0183478

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...