skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Application of game theory to software user interface evaluation

Nwobi-Okoye, Chidozie C. ; Okiy, Stanley

Cogent Engineering, 01 January 2018, Vol.5(1) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2331-1916 ; DOI: 10.1080/23311916.2018.1452471

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...