skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Delusional Infestation in a Patient with Renal Failure, Metabolic Syndrome, and Chronic Cerebrovascular Disease Treated with Aripiprazole: A Case Report

Bernardo Carpiniello ; Federica Pinna ; Raffaella Tuveri

Case Reports in Medicine, 01 January 2011, Vol.2011 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1687-9627 ; E-ISSN: 1687-9635 ; DOI: 10.1155/2011/103652

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...