skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Agronomic and remedial benefits and risks of applying biochar to soil: Current knowledge and future research directions

Saranya Kuppusamy ; Palanisami Thavamani ; Mallavarapu Megharaj ; Kadiyala Venkateswarlu ; Ravi Naidu

Environment International, 01 February 2016, Vol.87, pp.1-12 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0160-4120 ; E-ISSN: 1873-6750

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...